Dé vacaturesite voor de Engineeringbranche

Zoek VacatureR&D Engineer – Mechanical

Functie: Engineer
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Regio Rotterdam


Werkomschrijving:
Algemene kenmerken
Ons bedrijf is continu in beweging, wil verbeteren en haar positie in de markt nog verder uitbreiden. Innovatie, verbetering van interne processen, opleiding en ontwikkeling van medewerkers staan daarbij hoog in het vaandel. Ons bedrijf heeft een procesgerichte business, waarbij een zestal processen zijn te onderscheiden (Sales & Projects, Technics & QHSE, Finance, Operations, Services & Assembly, Support).

Van alle medewerkers binnen ons bedrijf wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van het optimaliseren van de processen. De mate van bijdrage is afhankelijk van de functie.

De functie van R&D Engineer – Mechanical is gepositioneerd binnen het proces van Technics & QHSE.

Doel van de functie
Het ontwikkelen van producten en processen en het verrichten van onderzoek in het kader van productontwikkeling.
Organisatorische positie
De R&D Engineer - Mechanical ontvangt leiding van de Engineering / R&D Manager.
De R&D Engineer - Mechanical geeft zelf geen leiding.
Resultaatgebieden

1. Producten ontwikkelen en modificeren
Onderzoekt of vragen en / of verzoeken voor ontwikkeling of modificatie van producten passen binnen standaard producten.
Ontwerpt, na goedkeuring van de overleggroep, geheel of gedeeltelijk mechanische delen van pompsystemen binnen de vastgestelde ontwerpnormen; voert in dat kader geavanceerde berekeningen uit.
Toetst de haalbaarheid en toepasbaarheid van de technische ontwikkelingen en heeft hiervoor contact met leveranciers van materialen en onderdelen.
Begeleidt tekenaars en engineers bij het uitwerken van concepten in detailtekeningen en het testen van prototypes; analyseert de resultaten van de testen en verwerkt eventuele aanpassingen.
Begeleidt het productie klaar maken van het product; informeert de afdeling Purchasing en instrueert de Technical Documentation Writer.
Ontwikkelt oplossingen voor mechanische problemen en ontwerpt modificaties van onderdelen; verricht daartoe onderzoek.

Resultaat: Producten ontwikkeld en gemodificeerd, zodanig dat aan de klantvraag kan worden voldaan.

Deskundigheid bevorderen
Adviseert leidinggevenden over de technische aspecten van lopende en toekomstige projecten.
Fungeert als aanspreekpunt voor collega’s met betrekking tot productontwikkeling en geeft vakinhoudelijke coaching en begeleiding aan collega’s van R&D.

Resultaat: Deskundigheid bevorderd, zodanig dat collega’s tijdig en correct zijn ondersteund op vakinhoudelijk gebied.

Werkprocessen optimaliseren
Signaleert knelpunten in het proces en in de afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende processen en rapporteert deze aan de leidinggevende.
Draagt oplossingen aan om de werkprocessen te verbeteren, adviseert de leidinggevende hieromtrent en voert na goedkeuring van en in samenwerking met de leidinggevende verbeteringsacties door.

Resultaat: Werkprocessen geoptimaliseerd, zodanig dat knelpunten en problemen in het proces tijdig zijn gesignaleerd en oplossingen zijn aangedragen en doorgevoerd.

Profiel van de functie

Kennis:
Hbo werk- en denkniveau.

Kerncompetenties

1: Klantgerichtheid
Anticiperen op en onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant. Hierop aansluiten en toegevoegde waarde leveren. Niveau 2: Verdiept zich in de klantvraag, denkt op proactieve wijze mee met de klant en komt op
eigen initiatief met passende voorstellen.

Verdiept zich in de concrete situatie van de klant, brengt huidige en toekomstige behoeften in
beeld en analyseert deze.
Doet de klant een aanbod dat aansluit bij zijn behoeften, speelt flexibel in op wensen van de
klant en zorgt voor een goede voortzetting van de dienstverlening.
Toetst de klanttevredenheid en neemt acties om zo nodig de tevredenheid van de klant te
vergroten.
Signaleert ingewikkelde vraagstellingen, geeft helder weer wat de organisatie voor de klant
kan betekenen en weet door te verwijzen.

Resultaatgerichtheid
Gericht zijn op het stellen van doelen en het actief behalen van resultaten.

Niveau 2:

Formuleert de te behalen resultaten en realiseert deze.

Stelt realistische doelstellingen op.
Legt meetbare resultaten vast in een (werk)plan, plant activiteiten in en stelt de werkwijze
waar nodig bij.
Is vasthoudend bij het behalen van resultaten en zoekt effectieve oplossingen voor
knelpunten.
Zorgt dat beoogde resultaten worden bereikt en spreekt anderen aan op het nakomen van afspraken.

Kwaliteitsgerichtheid

Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven.

Niveau 2: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en onderneemt actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk.
Stelt hoge eisen aan het eigen werk en probeert daar steeds aan te voldoen.
Grijpt in als de vereiste kwaliteit niet in orde is.
Zoekt in kwalitatieve zin uitdagingen op, wil hier in slagen.
Voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van de afdeling.
Streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

Flexibiliteit

In staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en waar nodig aanpak of gedrag te wijzigen om alsnog te komen tot het nagestreefde doel. Niveau 2: Staat open voor verandering en is in staat werkzaamheden, aanpak en/of gedrag hierop aan te passen om de gestelde doelen te bereiken.

Kan de aandacht goed en in een snel tempo verplaatsen bij wisselende werkzaamheden.
Weet na een wijziging in omstandigheden prioriteiten bij te stellen.
Is in staat om verschillende gedragsstijlen te hanteren om doelstellingen te bereiken.
Staat actief open voor veranderingen en verbetervoorstellen; zorgt ervoor geïnformeerd te
zijn.
Toont zich wendbaar bij een veranderende omgeving en besluitvorming en handelt hiernaar,
zodat doelstellingen worden bereikt.

Functie specifieke competenties

Beschrijving

Creativiteit
Aandacht hebben voor detail en de precieze afhandeling van zaken nastreven.

Niveau 2: Komt uit zichzelf met nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen.

Durft gebruikelijke werkwijzen ter discussie te stellen en nieuwe invalshoeken ter sprake te
brengen.
Weet bestaande oplossingen te combineren tot nieuwe oplossingen.
Bedenkt nieuwe, originele concepten.
Experimenteert met nieuwe mogelijkheden en aanpakken.

Samenwerken
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen belang is. Niveau 2: Werkt op eigen initiatief samen om een bijdrage te leveren aan het behalen van
gezamenlijke doelen.

Biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies aan anderen.
Wisselt argumenten, ideeën en informatie uit met anderen en vraagt reacties.
Streeft gezamenlijke doelen na en koppelt hierover tijdig terug.
Is in staat om concessies te doen en de eigen mening bij te stellen op basis van de mening van anderen.

Zelfstandigheid
In staat zijn om binnen de gestelde bevoegdheden op autonome wijze werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven. Niveau 3: Komt zelf tot een eigen aanpak en stijl en stimuleert en motiveert anderen ook tot het varen van hun eigen koers.

Komt tot een eigen handelwijze die voor zichzelf en een team van belang is.
Kan in een discussie de eigen werkwijze en die van anderen verdedigen en daarbij
argumenten verschaffen.
Stimuleert en motiveert anderen tot het formuleren van eigen werkwijzen en voorstellen, geeft
hiervoor wel de grenzen van de autonomie aan.
Brengt plannen naar voren die afwijken van het bestaande beleid, deinst niet terug voor
weerstand.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Draughtsman / Structural Engineer CAD 3D Inventor

Functie: Tekenaar / Constructeur
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Regio Rotterdam


Werkomschrijving:
Algemene kenmerken
Ons bedrijf is continu in beweging, wil verbeteren en haar positie in de markt nog verder uitbreiden. Innovatie, verbetering van interne processen, opleiding en ontwikkeling van medewerkers staan daarbij hoog in het vaandel. Ons bedrijf heeft een procesgerichte business, waarbij een zestal processen zijn te onderscheiden (Sales & Projects, Technics & QHSE, Finance, Operations, Services & Assembly, Support).

Van alle medewerkers binnen ons bedrijf wordt een proactieve houding verwacht ten aanzien van het optimaliseren van de processen. De mate van bijdrage is afhankelijk van de functie.

De functie van Draughtsman/ Structural Engineer is gepositioneerd binnen het proces van Technics & QHSE.

Doel van de functie
Het ontwerpen van constructies en installaties volgens specificaties en het voeren van constructeurschap.

Organisatorische positie
De Draughtsman/ Structural Engineer ontvangt leiding van de Team Leader – Engineering.
De Draughtsman/ Structural Engineer geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden
Constructies en installaties ontwerpen en tekenen
Stelt op basis van het verkoopcontract de artikelenlijst op.
Maakt installatietekeningen en legt deze voor aan de leidinggevende.
Voegt, na akkoord van de klant, project specifieke items toe en werkt de globale tekeningen volgens gangbare tekenmethoden bij met behulp van specifieke afmetingen.
Stelt per product productinformatie op ten behoeve van de productietekeningen.
Controleert de eigen ontwerpen en tekeningen en die van collega’s.
Registreert de tekeningen in de daartoe bestemde systemen en maakt items in deze systemen aan.
Voert bij vragen van klanten en / of projectleiders in de offerte fase basale berekeningen (massa, totaal product, specificaties, etc.) uit.

Resultaat: Constructies en installaties ontworpen conform vastgestelde eisen en criteria en systemen volledig en actueel.

Werkprocessen optimaliseren
Signaleert knelpunten in het proces en in de afstemming van werkzaamheden tussen de verschillende processen en rapporteert deze aan de leidinggevende.
Draagt oplossingen aan om de werkprocessen te verbeteren, rapporteert dit aan de leidinggevende en voert na goedkeuring van en in samenwerking met de leidinggevende verbeteringsacties door.

Resultaat: Werkprocessen geoptimaliseerd, zodanig dat knelpunten en problemen in het proces tijdig zijn gesignaleerd en oplossingen zijn aangedragen en doorgevoerd.

Profiel van de functie
Kennis:
Mbo werk- en denkniveau.

Kerncompetenties

Klantgerichtheid
Anticiperen op en onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant. Hierop aansluiten en toegevoegde waarde leveren.

Achterhaalt de klantvraag en komt met een passende oplossing.

Toont zich servicegericht en flexibel naar de klant, luistert naar zijn wensen, vraagt naar zijn tevredenheid en reageert hierop adequaat.
Maakt duidelijke afspraken, geeft informatie en zorgt voor een goede voortzetting van de dienstverlening aan de klant.
Stelt open en doelgerichte vragen om behoeften van de klant helder te krijgen en formuleert de klantvraag helder en eenduidig.
Reageert tijdig en accuraat op klachten, handelt deze op juiste wijze af of weet door te verwijzen naar een collega.
Resultaatgerichtheid
Gericht zijn op het stellen van doelen en het actief behalen van resultaten. Niveau 1: Werkt doelgericht en binnen kaders aan het behalen van de eigen resultaten.

Zorgt dat afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden.
Zoekt naar effectieve oplossingen als het behalen van het beoogde resultaat in gevaar komt.
Stelt binnen de kaders juiste prioriteiten en behaalt deadlines.
Kan tussentijds laten zien wat er behaald is.
Werkt doelgericht en maakt werk af.

Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het eigen en andermans werk; voortdurend verbeteringen nastreven.

Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk en onderneemt actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Vraagt feedback met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde werk.
Stelt hoge eisen aan het eigen werk en probeert daar steeds aan te voldoen.
Grijpt in als de vereiste kwaliteit niet in orde is.
Zoekt in kwalitatieve zin uitdagingen op, wil hier in slagen.
Voelt zich mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van de afdeling.
Streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering van producten en diensten.

Flexibiliteit
In staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en waar nodig aanpak of gedrag te wijzigen om alsnog te komen tot het nagestreefde doel.

Is in staat om te gaan met veranderende omstandigheden en stemt het eigen handelen hierop af.

Kan de aandacht goed verplaatsen bij wisselende werkzaamheden.
Is in staat om met verschillende persoonlijkheden samen te werken.
Is open ten aanzien van veranderingen en verbetervoorstellen.
Accepteert een veranderende omgeving en besluitvorming en kan het handelen hierop aanpassen.

Functie specifieke competenties Beschrijving

Zorgvuldigheid
Aandacht hebben voor detail en de precieze afhandeling van zaken nastreven.

Heeft in het eigen werk en in dat van anderen oog voor detail en de precieze afhandeling
van zaken.

Toetst onder druk complexe gegevens, verkregen informatie, ideeën of plannen van zichzelf of anderen op juistheid en volledigheid.
Draagt zorg voor de afhandeling en het ter sprake komen van alle terzake doende punten in een overleg.
Signaleert ontbrekende of foute informatie in dossiers, het eigen werk en dat van anderen.
Werkt georganiseerd en gestructureerd, zodat informatie en dossiers toegankelijk zijn voor anderen.
Samenwerken

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen belang is.

Werkt op eigen initiatief samen om een bijdrage te leveren aan het behalen van
gezamenlijke doelen.

Biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning en advies aan anderen.
Wisselt argumenten, ideeën en informatie uit met anderen en vraagt reacties.
Streeft gezamenlijke doelen na en koppelt hierover tijdig terug.
Is in staat om concessies te doen en de eigen mening bij te stellen op basis van de mening van anderen.

Zelfstandigheid
In staat zijn om binnen de gestelde bevoegdheden op autonome wijze werkzaamheden te verrichten, doelen te stellen en daar vorm en inhoud aan te geven.

Vormt binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied een eigen mening over de te volgen handelwijze. Maakt een afweging over de te volgen lijn in het werk.

Ontwikkelt naar eigen inzicht een aanpak, met het gevormde beleid als uitgangspunt.
Zoekt niet altijd steun van anderen bij het geven van invulling aan de eigen verantwoordelijkheden en/of het nemen van beslissingen.

Staat positief-kritisch tegenover argumenten van anderen en weegt deze zorgvuldig af tegen de eigen mening bij het kiezen van een werkwijze.
Stelt grenzen voor zichzelf.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Constructeur Hydrauliek CAD 3D

Functie: Constructeur
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Regio Rotterdam


Werkomschrijving:
De Constructeur is verantwoordelijk voor het verrichten van engineerings-werkzaamheden met het 3D CAD pakket Solid Edge, het werken met een PDM systeem en voor het maken van bijbehorende berekeningen. Dit rekening houdend met de normen, veiligheidsvoorschriften, kwaliteits- en keuringseisen.

Tevens ben je innovatief ten aanzien van het bestaande productenpakket.

Daarnaast wordt je ingeschakeld voor het maken van verkoopondersteunende tekeningen.

De werkzaamheden zijn gericht op funderingsmachines / heihamers voor de bagger, maritieme en offshore industrie.

Functie eisen:

HBO Werktuigbouwkunde
Interesse voor hydraulische systemen
Kennis 3D CAD, bij voorkeur Solid Edge
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
Planmatig en onder tijdsdruk kunnen werken
Inzicht in constructie- en productiemethodieken

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Product Engineer Rubber Pipelines

Functie: Engineer
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Regio Rotterdam


Werkomschrijving:
Als Product Engineer Rubber Pipelines verzorg je de realisatie voor zowel nieuwbouw- als renovatie projecten, voor zowel interne als externe klanten. Daarnaast werk je nauw samen met onze leverancier van rubberen delen aan continue verbetering van de producten en het productieproces.

Bedrijfsinformatie:
Gevestigd in Zuid-Holland. Ontwerpt, produceert en levert geavanceerde systemen en componenten voor de scheepsbouw.. De organisatie is daarnaast actief via een netwerk van eigen kantoren en agenten om haar klanten actief te ondersteunen met life cycle services en beschikbaarheid van reservedelen voor het optimaal laten functioneren van de vloot, waar ook ter wereld.

Functie eisen:
•Afgeronde HBO of TU werktuigbouwkundige opleiding.
•Relevante werkervaring, bij voorkeur in rubberen zakken / drijvende leidingen of vergelijkbare producten.
•Creatief met vraagstukken kunnen omgaan.
•Kosten- en kwaliteitsbewustzijn.
•Zelfstandig, planmatig en in teamverband kunnen werken.
•Beheersen van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
•Bereidheid om regelmatig naar buitenlandse leveranciers en klanten te reizen.
Taken:
•Op basis van een abstracte (interne) klantvraag ontwerpen van een oplossing.
•Conceptontwerp drijvende leidingen met behulp van analyse software.
•Detailengineering van zowel nieuwbouw als renovatie projecten.
•Inzetten en borgen van procesverbeteringen bij haar leveranciers.

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden je een uitdagende baan waarbij de techniek zich bevindt op de top van de huidige mogelijkheden. Je gaat werken in een organisatie die volop in ontwikkeling is, waar jouw kwaliteiten en talenten worden gewaardeerd en waar je alle ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer goed te noemen.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Werkvoorbereider Engineer Tracing

Functie: Werkvoorbereider
Bedrijfstype: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek
Plaats: Regio Rotterdam


Werkomschrijving:
Werkvoorbereider Engineer Tracing

Functie omschrijving

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze Werkvoorbereider / Engineer.

Je bent verantwoordelijk voor het opnemen van werkzaamheden op de locatie van één of meerdere opdrachtgever(s). Je verzorgt zelfstandig de calculaties (kosten/opbrengsten) voor tracingwerkzaamheden. Je bepaalt de soorten en hoeveelheden te verwerken materialen, het aantal te verwachten manuren voor (pre-)fabricage, transport, montage, demontage, aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, middels (onder andere) tekeningen en specificaties. Tevens ben je verantwoordelijk voor de volledige overdracht van informatie naar uitvoerend personeel en andere betrokkenen en verzorg je de nacalculatie in overleg met de projectleider.

Functie eisen

MBO+ werk- en denkniveau
VCA diploma
Kennis en affiniteitmet Elektrotechniek
Ervaring met klantcontact (commercieel)

Bijzonderheden

Competenties:

- Analytisch
- Conceptueel denkend
- Initiatiefrijk
- Klantgericht
- Zelfstandig

Wij bieden:

- Uitdagende werkzaamheden met bij gebleken geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband
- Een bedrijfseigen training on the job
- Een uitstekend, marktconform arbeidsvoorwaardenpakket;
- Een afwisselende functie binnen een prettige informele werksfeer;
- Uitstekende doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever staat voor kwalitatief
hoogwaardige industriële dienstverlening.

De dienstverlening wordt verzorgt door middel van een
multidisciplinaire benadering of door het inzetten van de
afzonderlijke services in de ruimste zin van het woord en gericht op industriele processen binnen de petrochemische en voedingsmiddelen sector.

Bij onze opdrachtgever staan bovendien veiligheid, betrouwbaarheid, innovatie en klant- en servicegerichtheid centraal.

Log in om te reageren of ga naar aanmelden indien u nog geen account heeft op .

Engineering   Vacature   Nederland   Noord-Brabant   Tilburg   Breda  Eindhoven  Aparatenbouw  Energy  Roosendaal  Bergen op Zoom  Vacatures  Projectmanager  Projectleider  Flevoland  Lelystad   Almere  Werkvoorbereider  Calculator   Zuid-Holland   Rotterdam  Den Haag  Leiden  Tekenaar  Constructeur   Drenthe  Assen   Hoogeveen  Emmen   Engineer zoekt werk  Utrecht  Amersfoort  Installatie techniek  Kunststoftechniek  Beton-en staal Gent Antwerpen Constructies   Friesland  Heerenveen  Drachten  Leeuwarden   Gelderland  Nijmegen  Arnhem  Engineeringvacature  Noord-Holland  Amsterdam  Haarlem  Alkmaar   Oil&Gas  Offshore  Piping  Limburg  Maastricht  Belgie  Brussel  Brugge  Leuven Procestechniek  Productontwikkeling  Zeeland  Goes  Middelburg  Mechelen Overijssel  Almelo  Voertuigentechniek  Enschede  Zwolle  info@engineeringvacature.nl  Tel:085-2733438  Fax:085-2733439